• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

ລາຍການ ພາສາອັງກິດ ຈາກ youtube today

home

 

                           ຊື່ ໂປຼແກຼມ             ລິງຄ໌ດາວໂລດ                  ອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້
 SnagIt 9.1.0 Screen Capture                         Editing     
     
             SnagIt 9.1.0 Screen

                       download icon

                  Load Software and key

 ກອ໋ບປີໜ້າ ພາບບົນ desktop ຄອມພິວເຕີ ງາ່ຍໆ ດ້ວຍການໃຊ້ ໂປຼແກຼມ ສະແນບກິດ

ພ້ອມທັງ ບັນທືກວີດີໜ້າຈໍຄອມໄດ້ 

                                                    ລິງຄ໌ດາວໂລດ                ອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້
                        
               

                      download icon

                Load Software and key

 
...    
...    
...    

 

                           ຊື່ ໂປຼແກຼມ             ລິງຄ໌ດາວໂລດ                  ອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້
     
             Internet Download Manager

 

 

 

                       download icon

 

                  Load Software and key

 
            PhotoImpact                                          ລິງຄ໌ດາວໂລດ                ອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້
                    PhotoImpact    
               impack icon

 

                      download icon

 

                Load Software and key

 
...    
...    
...    
designed by soukmai.comsoukpasong
X

Right Click

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ດາວໂຫຼດ ຂໍ້ມູນນີ້ (ສໍາລັບ ສາມາຊິກເທົ່ານັ້ນ)